Artists

Yvonne Kenny

25.11.1950
Voice/Instrument: Soprano